ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
تیم ها نفت تهران
نام پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
سوشا مکانی دروازه بان 1.71 % 8.3 8 89
یعقوب کریمی میانی 30.12 % 8.2 1 151
وحید حمدی نژاد میانی 0.08 % 8.0 4 98
وریا غفوری میانی 0.29 % 7.9 4 108
میثم حسینی مدافع 1.11 % 7.9 6 56
امین منوچهری مهاجم 0.71 % 7.8 3 76
محمدحسین مهرآزما میانی 1.02 % 7.7 4 89
علیرضا عزتی کرامت میانی 0.19 % 7.5 4 109
مهدی خیری میانی 0.20 % 7.2 1 74
احمد آل نعمه مدافع 21.49 % 6.7 5 133
هادی شکوری مدافع 2.42 % 6.7 0 67
مصطفی سیفی میانی 1.23 % 6.1 0 100
رضا نوروزی مهاجم 0.43 % 6.1 3 31
مگنو باتيستا داسیلوا میانی 0.49 % 5.7 0 57
محسن یوسفی میانی 0.80 % 5.0 4 39
میثم آقابابایی مدافع 0.42 % 4.6 0 11
محمد منصوری میانی 0.15 % 4.5 0 8
حامد فلاح زاده دروازه بان 1.48 % 4.3 0 83
محمدامین حاج محمدی میانی 0.01 % 4.2 4 12
بهمن کاملی مدافع 7.86 % 4.0 0 93
رحیم مهدی زهیوی میانی 0.00 % 4.0 0 41
گوران لوبوآويچ مهاجم 0.53 % 4.0 0 31
حمید طاهری فرد مهاجم 0.17 % 4.0 0 25
مرتضی پورعلی گنجی میانی 0.69 % 4.0 1 23
ماریو راموس مهاجم 0.00 % 4.0 0 8
مصطفی مهدوی مهاجم 0.20 % 4.0 0 7
میلاد کرمانی مقدم میانی 0.00 % 4.0 0 5
حسین امامیان مهاجم 0.50 % 4.0 0 4
علیرضا بیراوند دروازه بان 0.60 % 4.0 0 2
علی واقف میانی 0.12 % 4.0 0 1
خلدون ابراهیم محمد میانی 0.41 % 4.0 0 0