ورود
ایمیل:
کلمه عبور:
من را بخاطر بسپار:
تیم ها نفت تهران
نام پست درصد مالکیت قیمت امتیازات راند آخر مجموع امتیازات
حمیدرضا فتحی مدافع 0.71 % 7.5 2 108
مارسیو خوزه نارسیو میانی 0.81 % 6.5 3 81
محمدحسین مهرآزما میانی 0.66 % 6.3 2 106
میثم خسروی مدافع 1.65 % 5.8 1 94
سوشا مکانی دروازه بان 17.41 % 5.7 2 136
علیرضا عزتی کرامت میانی 0.24 % 5.7 2 89
رضا معقولی میانی 1.66 % 5.3 0 90
مارکو فیلیپه لوپز مهاجم 0.31 % 5.2 3 51
میثم آقابابایی مدافع 1.17 % 5.1 0 82
ژورسيلى فریرا مهاجم 0.00 % 5.1 2 50
سیامک کوروشی میانی 0.12 % 4.6 3 56
شاهین خیری میانی 0.66 % 4.4 0 42
مجتبی زارع شولی مهاجم 4.59 % 4.2 0 75
سید ایمان موسوی میانی 16.56 % 3.9 2 108
حسین امامیان مهاجم 0.24 % 3.8 0 20
یعقوب کریمی میانی 1.90 % 3.7 0 90
مصطفی مهدوی مهاجم 3.24 % 3.5 0 49
خلدون ابراهیم محمد میانی 2.34 % 3.5 0 48
مرتضی پورعلی گنجی میانی 0.17 % 3.5 3 32
حمید طاهری فرد مهاجم 0.20 % 3.5 0 31
امیر رضا خان محمدی میانی 0.17 % 3.5 3 25
هادی رکابی مهاجم 0.25 % 3.5 3 24
حامد فلاح زاده دروازه بان 1.23 % 3.5 0 12
وفا هخامنشی مدافع 0.00 % 3.5 0 8
رحیم مهدی زهیوی میانی 0.00 % 3.5 2 6
مهدی آقا محمدی میانی 0.05 % 3.5 0 1
سپهر محمدصادق مدافع 0.44 % 3.5 0 0
اسماعیل امیرشیرازی مدافع 0.30 % 3.5 0 0
سجاد فیض الهی میانی 0.16 % 3.5 0 0
مرتضی ایزدی میانی 0.15 % 3.5 0 0
محمدرضا نیک نهال میانی 0.07 % 3.5 0 0
مهدی رفیعی میانی 0.03 % 3.5 0 0